2010 m. rugsėjo 20 d., pirmadienis

Seminarai mokyklų bendruomenėms

Informacija ugdymo įstaigų bendruomenėms


Šiais mosklo metais siūlau štai tokias temas kvalifikaciniams seminarams.
Seminarai gali būti 6 akademinių valandų, 18 akademinių valandų.

Taip pat galima vesti seminarus tema, kurios pageidauja ugdymo įstaigos bendruomenė.

Kontaktai:

Psichologė Ramunė Želionienė
868041916
psichologe.ramune@gmail.com


NUO EFEKTYVIOS KLASĖS VADYBOS LINK DARNIOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS

Seminaras skirtas klasių auklėtojams.
Seminaro tikslai: mokyti suvokti klasės vadovo realią rolę; mokyti seminaro dalyvius efektyviai vadovauti klasei; mokyti telkti ne tik mokinius, bet ir mokinių tėvus į vieną bendruomenę; mokyti efektyviai išnaudoti laiką klasės vadybai; mokyti efektyviai spręsti svarbius ir išsprendžiamus konfliktus; mokyti planuoti realią klasės vadovo veiklą; praktinių užduočių metu ugdyti praktinius efektyvios klasės vadybos įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.


KOMPLEKSINĖS PAGALBOS MOKINIUI SISTEMOS FORMAVIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Seminaras skirtas ugdymo įstaigų psichologams, socialiniams pedagogams, prevencinėms grupėms, klasių auklėtojams, mokyklų bendruomenėms, tėvų grupėms.
Seminaro tikslai: mokyti dalyvį efektyviai ir savalaikiai atpažinti, spręsti kylančius mokinių sunkumus įvairiose srityse; mokyti suvokti savo vaidmenį bendroje pagalbos sistemoje; mokyti inicijuoti sistemingos ir veiksmingos pagalbos mokiniui komandos formavimą; mokyti įtraukti mokinių tėvus į pagalbos mokiniui teikimą; praktinių užsiėmimų metu ugdyti pagalbos teikimo įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.STRESO ĮVEIKA PEDAGOGO DARBE

Seminaras skirtas visiems pedagoginį darbą dirbantiems. Tokio pobūdžio seminaras – tai puiki išmintingo mokyklos vadovo investicija, padėsianti sukurti naujiems mokslo metams mažiau streso ir daugiau darnos.
Seminaro tikslai: mokyti dalyvį suvokti savo atliekamą rolę; mokyti atpažinti savo bei kitų įvairius jausmus; mokyti dalyvį prisiimti atsakomybę už asmeninę psichologinę pusiausvyrą; mokyti dalyvį įveikti sunkumus; mokyti dalyvį laiku atpažinti stresą ir supažindinti su įvairiomis jo įveikos galimybėmis. Praktinių užsiėmimų metu ugdyti streso įveikos įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.


TĖVŲ ĮTRAUKIMAS Į FORMALŲ IR NEFORMALŲ UGDYMĄ.

Seminaras skirtas mokyklų bendruomenėms, soc. pedagogams, klasių auklėtojams, dalykininkams, pavaduotojams.
Seminaro tikslai: mokyti suteikti tėvams informaciją, motyvuojančią įsitraukti į jų vaikų formalų ir neformalų ugdymą; mokyti dalyvius telkti tėvus į mokyklos bendruomenę; ugdyti efektyvaus tėvų susirinkimo organizavimo įgūdžius; ugdyti efektyvaus bendradarbiavimo su tėvais įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.PATYČIŲ IR KITŲ KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ SPRENDIMAS UGDYMO ĮSTAIGOJE

Seminaras skirtas visai mokyklos bendruomenei.
Seminaro tikslai: mokyti laiku atpažinti konfliktines ar kitas grėsmę keliančias situacijas; mokyti lavinti konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžius; mokyti atpažinti, įvardinti ir priimti kito bei savo nemalonius jausmus; mokyti bendravimo įgūdžių su mokinių tėvais po incidento; lavinti darbo su klase įgūdžius.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.SĖKMINGA PAMOKA – RAKTAS Į MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJĄ

Seminaras skirtas dalykininkams.
Seminaro tikslai: supažindinti su sėkmingos pamokos struktūra; supažindinti su realiomis mokymosi motyvacijos didinimo pamokoje galimybėmis; ugdyti bendradarbiavimo atmosferos kūrimo pamokoje įgūdžius; ugdyti mokinių motyvacijos didinimo įgūdžius; praktinių užsiėmimų metu suvokti savo kaip mokytojo rolę ir motyvaciją.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.MOKOME IKIMOKYKLINUKĄ PAŽINTI SAVO IR KITO JAUSMUS

Seminaras skirtas vaikų lopšelių ir darželių auklėtojoms.
Seminaro tikslai: mokyti atpažinti savo jausmus ir juos įvardinti; mokyti lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikams jausmų atpažinimo įgūdžius; mokyti atspindėti stebimus vaikų jausmus ir elgesį; mokyti sieti jausmą su elgesiu.
Seminaras gali būti 1 arba 2 dienų. Galima būtų daryti 18 val. programą su savarankišku darbu.
NAUJIENA: padedu įvertinti ugdymo įstaigos ugdymo, socialinio bendradarbiavimo ir kt. kokybę, sudarydama konkrečias anketas, atlikdama tyrimą ir pateikdama tyrimo rezultatus, išvadas bei rekomendacijas bendruomenės gyvenimui gerinti bei ugdymo paslaugoms tobulinti.


PSICHOLOGO PASLAUGOS: konsultuoju mokinius, mokinių tėvus, mokytojus, organizuoju darbą su klase, padedu įveikti krizę, galimos konsultacijos krizės atveju mokykloje.


PROFESINIS INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS: pasirūpinkime savo vaikų ateitimi jau nuo 1 klasės.
Pasiruošusi naujam darbų sezonui,
Ramunė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą